Адрес:
РИА "СПЕКТРА" ЕООД
ул. "Иван Аксаков" 31
тел: 052/63 66 74
e-mail: kamen@bgtown.com

Вид документ Обикновена услуга Бърза услуга
Цена
Лева
Срок
Раб.дни
Цена
Лева
Срок
Раб.дни
•Удостоверение за раждане. 50 7 65 5
•Удостоверение за брак. 50 7 65 5
•Удостоверение за семейно положение. 50 7 65 5
•Удостоверение за идентичност на имена. 50 7 65 5
•Свидетелство за съдимост. 43 9 51 7
•Съдебно решение. 43 9 51 7
•Декларация. 43 9 51 7
•Пълномощно. 43 9 51 7
•Нотариален ант. 43 9 51 7
•Банкова референция. 55 8 70 6
•Данъчна декларация. 55 12 70 9
•Кръщелно свидетелство. 75 8 90 6
•Диплома за средно образование. 50 7 65 5
•Диплома за висше образование. 50 7 65 5
•Приложение към диплома. 50 7 65 5
•Академична справка. 50 7 65 5
•Уверение от ВУЗ. 50 7 65 5
•Медицинско свидетелство 58 8 73 6
•Удостоверения за проф. квалификация. 48 8 56 6
•Служебни бележки и др. 48 8 56 6
•Удостоверения от полиция.

50 9 65 7
•Удостоверения от КАТ.

50 9 65 7
•Удостоверение от Военно окръжие. 55 8 70 6
•Извлечение от трудова книжка. 48 8 56 6
Забележки:

•В цените за легализация са включени такси и разходи като:таксови марки, нотариални заверки, такси в министирства и други ведомства.

•Документи за заверка от МОН се подават лично от притежатиля на документа.

•В цените за легализация не са включени цените за превод.